Katalog 20a-d
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
20 a/b/c/d: MH-Set Unfall 1974 mit allen 4 Deckelvarianten, postfrisch
Katalog 20a-d
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 20aI
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
20aI MH Unfall 1974: verdicktes E in -ZEIT, Feld 6, **
Katalog 20aI
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 20aI
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
20aI MH Unfall 1974, mit PLF langer Strich am Helm, Feld 7, **
Katalog 20aI
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 20aI
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
20aI MH Unfall 1974 - mit PLF I+II, mit Zählbalken **
Katalog 20aI
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 20aI-IV
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
20aIa MH Unfall 1974 mit PLF IV Fleck am Ohr, Feld 7, **
Katalog 20aI-IV
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 20aIa
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
20aI a Unfall 1974, postfrisch
Katalog 20aIa
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 20aIa
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
20aI a Unfall 1974, mit Zählbalken, postfrisch
Katalog 20aIa
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 20aIa
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
20aIa Unfall 1974 mit Fehlfaltung ca. 1,5 mm rechts neben der Perforation, **
Katalog 20aIa
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 20aIb
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
20aI b Unfall 1974, postfrisch
Katalog 20aIb
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 20aIb-IV
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
20aIb MH Unfall 1974, mit PLF IV Fleck am Ohr, Feld 7, **
Katalog 20aIb-IV
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 20aIIa
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
20aII a Unfall 1974, postfrisch
Katalog 20aIIa
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 20aIIa
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
20aII a Unfall 1974, mit Zählbalken, postfrisch
Katalog 20aIIa
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 20aIIb
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
20aII b Unfall 1974, postfrisch
Katalog 20aIIb
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 20aVS-MH
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Versuchs-MH 20a Unfall: 8 grüne Leerfelder, **
Katalog 20aVS-MH
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 20b
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
20b Unfall 1974, postfrisch **
Katalog 20b
Erhaltung postfrisch
Prüfung original