Katalog 20a-d
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
20 a/b/c/d: MH-Set Unfall 1974 mit allen 4 Deckelvarianten, postfrisch
Katalog 20a-d
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 20aI
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
20aI MH Unfall 1974: verdicktes E in -ZEIT, Feld 6, **
Katalog 20aI
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 20aI
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
20aI MH Unfall 1974, mit PLF langer Strich am Helm, Feld 7, **
Katalog 20aI
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 20aI-IV
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
20aIa MH Unfall 1974 mit PLF IV Fleck am Ohr, Feld 7, **
Katalog 20aI-IV
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 20aIa
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
20aI a Unfall 1974, postfrisch
Katalog 20aIa
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 20aIa
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
20aI a Unfall 1974, mit Zählbalken, postfrisch
Katalog 20aIa
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 20aIb
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
20aI b Unfall 1974, postfrisch
Katalog 20aIb
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 20aIb-IV
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
20aIb MH Unfall 1974, mit PLF IV Fleck am Ohr, Feld 7, **
Katalog 20aIb-IV
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 20aIIa
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
20aII a Unfall 1974, postfrisch
Katalog 20aIIa
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 20aIIa
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
20aII a Unfall 1974, mit Zählbalken, postfrisch
Katalog 20aIIa
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 20aIIb
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
20aII b Unfall 1974, postfrisch
Katalog 20aIIb
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 20aVS-MH
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Versuchs-MH 20a Unfall: 8 grüne Leerfelder, **
Katalog 20aVS-MH
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 20b
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
20b Unfall 1974, postfrisch **
Katalog 20b
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 20b
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
20b Unfall 1974, mit Zählbalken, postfrisch
Katalog 20b
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 20cI
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
20cI Unfallverhütung mit enger Perforation, postfrisch **
Katalog 20cI
Erhaltung postfrisch
Prüfung original