Katalog 979
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
979 Geschützte Tiere Feuersalamander 20 Pf O
Katalog 979
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
Katalog 979
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
979 Geschützte Tiere Feuersalamander 20 Pf **
Katalog 979
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 980
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
980 Geschützte Tiere Sumpfschildkröte 30 Pf **
Katalog 980
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 980
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
980 Geschützte Tiere Sumpfschildkröte 30 Pf O
Katalog 980
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
Katalog 981
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
981 Geschützte Tiere Wechselkröte 50 Pf **
Katalog 981
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 982
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
982 Geschützte Tiere Braunbrustigel 70 Pf **
Katalog 982
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 982
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
982 Geschützte Tiere Braunbrustigel 70 Pf O
Katalog 982
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
Katalog 983
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
983 Mahn-/Gedenkstätten Sportler Tops 5+5 Pf **
Katalog 983
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 983
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
983 Mahn-/Gedenkstätten Sportler Tops 5+5 Pf O
Katalog 983
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
Katalog 984
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
984 Mahn-/Gedenkstätten Sportler Tucholla 10+5 Pf O
Katalog 984
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
Katalog 984
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
984 Mahn-/Gedenkstätten Sportler Tucholla 10+5 Pf **
Katalog 984
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 985
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
985 Mahn-/Gedenkstätten Sportler Seiffert 15+5 Pf **
Katalog 985
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 985
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
985 Mahn-/Gedenkstätten Sportler Seiffert 15+5 Pf O
Katalog 985
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
Katalog 986
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
986 Mahn-/Gedenkstätten Sportler Grube 20+10 Pf O
Katalog 986
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
Katalog 986
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
986 Mahn-/Gedenkstätten Sportler Grube 20+10 Pf **
Katalog 986
Erhaltung postfrisch
Prüfung original


Zu Seite springen: