Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
3308-09 WZd 823/WZd 823 Set mit Druckvermerk 1 bis 4 **
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
3308-09 WZd 823 mit Druckvermerk WPD 4 **
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 284-85DV
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
284-285 Deutsch-polnische Freundschaft, Satz mit Druckvermerk, ungefaltet, **
Katalog 284-85DV
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 374XIIDV
Erhaltung postfrisch
Prüfung BPP-geprüft
374X II DV Fünfjahrplan Odr. 35 Pf Eckpaar R1-2 Druckvermerk, ** gepr. PAUL BPP
Katalog 374XIIDV
Erhaltung postfrisch
Prüfung BPP-geprüft
Katalog 376XII
Erhaltung postfrisch
Prüfung BPP-geprüft
376X II DV Fünfjahrplan Odr. 48 Pf ER-Viererblock unten rechts ** gepr. PAUL BPP
Katalog 376XII
Erhaltung postfrisch
Prüfung BPP-geprüft